ການສຶກສາ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາແມ່ນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າສັດປ່າ.

ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບສັດປ່າຫຼາຍພຽງໃດ, ສະນັ້ນ ການຍົກບັນຫາຂຶ້ນມາ ແລະ ແນະນຳວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ຈິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍ ແລະ ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອອີກວ່າການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການຄ້າສັດປ່າຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໄດ້.

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ມີໂຄງການອາສະໝັກນາໆຊາດ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ແລະ ເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາ. ອາສາສະໝັກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນວຽກງານພາຍໃນສູນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ອາສາສະໝັກຍັງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກທີ່ພວກເຮົາເຮັດ, ວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມສູນຂອງພວກເຮົານຳອີກ. ເມື່ອອາສາສະໝັກເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງກັບບ້ານໄປກໍຈະສາມາດນຳເອົາເລື່ອງ ແລະ ປະສົບການດີໆທີ່ສູນແຫ່ງນີ້ໄປບອກຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບຮູ້.

ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງມີກິດຈະກຳການສຶກສາພາຍໃນຊ່ວງພັກແລ້ງ ແລະ ກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍຢ່າງຕະຫຼອດປີ. ຢ່າລືມຕິດຕາມພວກເຮົາເພື່ອເບິ່ງແຜນກິດຈະກຳທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນຂ້າງໜ້າ.

ບໍ່ສະເພາະແຕ່ກິດຈະກຳພາຍໃນສູນຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດກິດຈະກຳເພື່ອລົງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ໃນບັນດາແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນທຸກເພດທຸກໄວຮຽນຮູ້ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ໄພຄຸກຄາມທີ່ສັດປ່າໃນປະເທດລາວພົບພໍ້ຕື່ມອີກ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸກໆຄົນກະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກິດຈະກຳການເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ບັນດາທ່ານມາຢ້ຍມຢາມທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຕື່ມອີກ.

 

ເມື່ອປາສະຈາກຄວາມຕ້ອງການ, ການຄ້າສັດປ່າກໍຈະສິ້ນສຸດລົງ

Instagram