ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເຂົ້າມາເລື້ອຍໆ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ການທີ່ສັດເຫັນເຈົ້າຂອງເກົ່າເລື້ອຍໆຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີປານໃດ. ສ່ວນຫຼາຍເຮົາມັກຈະພົບວ່າ ສັດທີ່ເຄີຍເປັນສັດລ້ຽງມາກ່ອນຈະມີບັນຫາທາງດ້ານສະໝອງ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມາຈາກການຖືກກັກຂັງກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມໝຸນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນສວນສັດແຫ່ງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນມີອາການທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຢູ່ແບບເປັນຝູງ. ແຕ່ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ເຫັນເຈົ້າຂອງເກົ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນກັບມາມີພຶດຕິກຳແບບເກົ່າ. ຫຼືບາງທີສັດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນໂຄງການການຟື້ນຟູ ເພື່ອປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າ ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເກົ່າມາຢ້ຽມສັດລ້ຽງຂອງຕົນເອງໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະການຟື້ນຟູຂອງພວກມັນ.
ແຕ່ເຈົ້າຂອງເກົ່າສາມາດມາຢ້ຽມຢາມທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພື່ອເບິ່ງຊົມສັດອື່ນໆໄດ້ ນອກຈາກສັດລ້ຽງເກົ່າຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່ວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ບໍ່, ພວກເຮົາຍັງມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ທຶນຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ອຸທິດໃຫ້ສັດປ່າເທົ່ານັ້ນ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າໃນສູນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອຈົ່ງພື້ນທີ່ໄວ້ໃຫ້ສັດປ່າໂຕອື່ນໆ. ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລ້ຽງລູກສັດກຳພ້າໂດຍຜ່ານໂຄງການກູ້ໄພ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ຢູ່ສູນຂອງພວກເຮົາມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສັດຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງການອະນຸລັກເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ແລະ ບາງຈຳນວນພວກເຮົາໄດ້ມາຈາການກູ້ໄພສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໄດ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາວາງແຜນໄວ້ວ່າຈະຈັດທົວຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົາ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໃນປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາມີສັດທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 500 ກວ່າໂຕ ແລະ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ຂອງທ່ານມາທີ່ [email protected]ldliferescuecentre.com ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໃນການເປັນອາສະໝັກ.

Load More


ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໄດ້, ໄລຍະສັ້ນແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງໜຶ່ງ 1 ອາທິດ.

Load More


c Expand AllC Collapse All

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ຂອງທ່ານມາທີ່ [email protected] ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໃນການເປັນອາສະໝັກ.

Load More


c Expand AllC Collapse All

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ບໍ່ໄດ້, ທ່ານບໍ່ຄວນປ່ອຍສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍປາສະຈາກການບຳບັດ, ເພາະມັນອາດຈະເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຕາຍໄດ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານເໝາະກັບການນຳມາບຳບັດຟື້ນຟູ, ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າຫຼືບໍ່. ຖ້າບໍ່, ສັດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດູແລຈາກສູນຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມັນຈະມີເພື່ອນຝູງ ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ.

Load More


c Expand AllC Collapse All

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຈົດເອົາສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານພົບເຫັນ, ວັນ ແລະ ເວລາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍຮູບຂອງສັດນັ້ນມາພ້ອມ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ ແລະ ຖ້າຫາກມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຍິ່ງທ່ານມີຂໍ້ມູນຫຼາຍພຽງໃດ ຍິ່ງສົ່ງຜົນດີຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຢຸດຕິການຄ້າສັດປ່າ.

Load More


c Expand AllC Collapse All

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໄດ້, ໂດຍທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານສື່ອອນໄລນ໌ຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຟື້ນຟູ ແລະ ຊອກຫາວິທີເພື່ອປ່ອຍພວກມັນກັບຄືນສູ່ປ່າ.

Load More

Instagram