ທີມງານກູ້ໄພສັດປ່າ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາສູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ 24ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄປກູ້ໄພສັດປ່າ. ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍສັດປ່າໃນທຸກໆກໍລະນີ ແລະ ສັດທຸກໆຊະນິດເຊັ່ນ: ລິ່ນ, ນົກ, ແຂ້, ເສືອດາວ,ໝີ, ທະນີ ແລະ ຊະນິດອື່ນໆອີກ.

ຖ້າຫາກທ່ານພົບເຫັນການຄ້າສັດປ່າ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມາຫາພວກເຮົາເພື່ອປຶກສາ, ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ເບິ່ງໜ້າຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ໜ້າຄຳຖາມທີ່ພົບເປັນປະຈຳ ເຜື່ອກໍລະນີຂອງທ່ານຈະຄືກັນກັບກໍລະນີຜ່ານໆມາ ພວກເຮົາໄດ້ຮິບໂຮມຄຳຕອບໄວ້ແລ້ວ.

ການກູ້ໄພຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນເຂົ້າຊ່ວຍຫຼາຍຢ່າງ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກຽມໃຫ້ພ້ອມກ່ອນການປະຕິບັດພາລະກິດ. ອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ຕ້ອງເປັນອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ສະເໝີ ແລະ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການຜູ້ອຸປະຖຳເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາດຳເນີນວຽກໄດ້ຕໍ່ໄປ. ກະລຸນາຄລິກທີ່ ສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາຫາພວກເຮົາຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການອຸປະຖຳອຸປະກອນຕ່າງໆ.

Instagram