ບໍລິຈາກ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງ:

Logo_SCB.svg

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານລະຫວ່າງປະເທດ (ຈາກຕ່າງປະເທດມາຫາປະເທດລາວ)

ຊື່ບັນຊີ: ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າ (ມ ອ ສ)

ຊືື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານໄທພານິດ

ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ: 117ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ-ສາມແສນໄທ, ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ບັນຊີເລກທີ່: 905-300564-7-840

ລະຫັດຜ່ານ: SICOLALA

Logo_SCB.svg

ການໂອນເງິນຜ່ານທະນາຄານ (ພາຍໃນປະເທດລາວ) ສະກຸນເງິນກີບ

ຊື່ບັນຊີ: ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າ (ມ ອ ສ)

ຊືື່ທະນາຄານ: ທະນາຄານໄທພານິດ

ທີ່ຢູ່ທະນາຄານ: 117ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ-ສາມແສນໄທ, ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ

ບັນຊີເລກທີ່: 905-300561-3-418

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE