ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໃນປະຈຸບັນນີ້, LCTW ຂອງພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີປະກາດຮັບສະໝັກງານໃດໆເທື່ອ. ກະລຸນາຕິດຕາມໜ້າເວັບນີ້ ແລະ ສື່ອອນໄລນ໌ອື່ນໆຂອງພວກເຮົາເພື່ອເບິ່ງປະກາດຮັບສະໝັກງານ ໃນອະນາຄົດ.

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈຢາກຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຕຳແໜ່ງຫວ່າງໃນຂະນະນີ້, ຄັນຊັ້ນ ມາຮ່ວມເປັນອາສາສະໝັກໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ ກັບພວກເຮົາບໍ?

Instagram