ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພວກເຮົາ ແລະ ແຜນໃນອະນາຄົດ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ (LCTW) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງ 60ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໃນຕົ້ນປີ 2015, ສວນສັດລາວທີ່ບໍລິຫານໂດຍຄອບຄົວຄົນລາວ- ໄທ, ໄດ້ເອີ້ນເອົາບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານມາຮ່ວມປຶກສາຫາລື ແລະ ໃນມື້ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີສູນຂອງພວກເຮົາກຳເນີດຂຶ້ນ ໂດຍເປັນສູນອະນຸລັກທີ່ມີສັດປ່ານາໆຊະນິດແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກນັ້ນສູນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຈົນມາເຖິງປີ2018, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ (LCTW) ໄດ້ກຳເນີດຂື້ນ, ເປັນສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດລາວທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່ານາໆຊະນິດ, ທັງເປັນສູນອະນຸລັກ ແລະ ສູນການສຶກສາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີໂຮງໝໍສັດ ແລະ ໜ່ວຍກູ້ໄພ, ໂຄງການການຟື້ນຟູສັດປ່າ ແລະ ປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່ານຳອີກ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສູນຂອງພວກເຮົາມີເອກະລັກແມ່ນຍ້ອນມາຈາກຫຼາຍລັກສະນະເຊັ່ນວ່າ:

ພວກເຮົາແມ່ນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການອະນຸລັກສັດປ່າຮ່ວມກັບບັນດາອົງການອະນຸລັກສາກົນ. ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວເປັນບ່ອນຫຼົບໄພໃຫ້ສັດປ່ານາໆຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ
ໂຄງການສວນສັດລາວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍເພື່ອຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງບັນດາ ທີ່ຢູ່ໃນສວນສັດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວນີ້. ກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີອົງການຂອງພວກເຮົາ, ສັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຄອກ, ໄດ້ຮັບການລ້ຽງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວເຮົາຈິ່ງນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການມາໝຸນໃຊ້ໃນການປັບປຸງຄອກສັດ, ອາຫານການກິນ ແລະ ມີໂຮງໝໍເພື່ອໄວ້ເບິ່ງແຍງສັດ24ຊົ່ວໂມງ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ກໍຄືການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັດໃນສວນສັດແຫ່ງນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.

ພວກເຮົາເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່ານາໆຊະນິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າສັດປ່າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກເຮົາດູແລສັດ ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດປ່ອຍມັນກັບຄືນສູ່ປ່າໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ ມີສັດຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນບໍ່ສາມາດປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າໄດ້ ເຊິ່ງພວກມັນຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສຢູ່ສູນຫຼົບໄພແຫ່ງນີ້. ສູນຫຼົບໄພແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຮົາຈະເບິ່ງແຍງລ້ຽງດູພວກມັນເປັນຢ່າງດີ ໂດຍມີການອອກແບບຄອກໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນເປັນພິເສດເພື່ອທົດແທນທຳມະຊາດໃຫ້ພວກມັນຄືນໃຫມ່.
ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກກັບອໍານາດການປົກຄອງໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະສານສົມທົບໃນການສືບສວນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ. ພວກເຮົາໄດ້ ຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າມາແລ້ວຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາສັດບາງໂຕມາຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ. ມີການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າສັດປ່າຈຳນວນຫຼາຍພັນໂຕໃນແຕ່ລະມື້. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນໄວ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້.

ພວກເຮົາຕັ້ງຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າຈະສ້າງອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວນີ້ເປັນສູນກູ້ໄພ, ສູນອະນຸລັກ ແລະ ສູນການສຶກສາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານໂລກໃນອະນາຄົດ, ເພາະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວຈະເປັນບ່ອນຫຼົບໄພໃຫ້ກັບສັດປ່າທຸກໆຊະນິດ ແລະ ສັດທຸກໆໂຕທີ່ຢູ່ໃນສວນສັດແຫ່ງນີ້ຈະໄດ້ຮັບການດູແລຢ່າງດີໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ພ້ອມກັນນັ້ນພວກເຮົາຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອ, ບຳບັດຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍພວກມັນກັບຄືນສູ່ປ່າໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາໂຄງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເພື່ອປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍການຄຸກຄາມສັດປ່າພາຍໃນ ສສປ ລາວ.ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງແຜນການຈັດກິດຈະກຳການລົງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຢູ່ແຕ່ລະໂຮງຮຽນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ປົກປ້ອງສັດປ່າໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາ.

Instagram