ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍັງໄດ້ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ, ໂຮງໝໍສັດ, ທີມງານກູ້ໄພ, ໜ່ວຍງານກູ້ໄພ ແລະ ໂຄງການການປ່ອຍສັດຄືນສູ່ປ່າ, ການສຶກສາ, ການອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ໂຄງການສວນສັດລາວໂດຍດີຕະຫຼອດມາ. ນອກນີ້, ພວກເຮົາຍັງມີຄູ່ຮ່ວມງານບາງພາກສ່ວນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດປ່າໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ວຽກງານການວິໄຈ.

ຖ້າທ່ານຢາກສະໜັບສະໜຸນ ຫຼື ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ອົງການຂອງພວກເຮົາບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາທີ່[email protected]

Instagram