ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວໄດ້ຈ້າງພະນັກງານ ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 70ຄົນ ເພື່ອມາເຮັດວຽກໃນຫຼາຍໆຂົງເຂດ. ພວກເຮົາຢາກຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ ແລະ ສ້າງມິດຕະພາບ

ອັນດີພາຍໃນຊຸມຊົນເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນການທຳລາຍສັດປ່າ.

 

 

ບັນດາຂະແໜງການທີ່ພວກເຮົາຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນມີດັ່ງນີ້:

  • ພະແນກບໍລິຫານ
  • ພະແນກປິນປົ່ວຮັກສາສັດ
  • ພະແນກບົວລະບັດສວນ
  • ພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ
  • ພະແນກບໍລິການ-ສະຖານທີ່ກິນດື່ມ
  • ພະແນກເຮັດອາຫານສັດ

 

 

 

 

 

 

ນີ້ແມ່ນລາຍຊື່ບັນດາພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອົງການຂອງພວກເຮົາບັນລຸຕາມວິໄສທັດທີ່ວາງໄວ້:

George Sullivan & Eve Mansfield - ອຳນວຍການບໍລິຫານ
George Sullivan & Eve Mansfield - ອຳນວຍການບໍລິຫານ
Jeremy Phan - ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
Jeremy Phan - ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ
Marta Pereira – ສັດຕະວະແພດ
Marta Pereira – ສັດຕະວະແພດ
Melody Bomon - ສັດຕະວະແພດ
Melody Bomon - ສັດຕະວະແພດ
Caitlin Mason - ຜູ້ປະສານງານດ້ານການລ້ຽງດູສັດແລະການຕົກແຕ່ງເຄື່ອງຂອງຫຼີ້ນ ຫຼື ອາຫານໃຫ້ສັດ
Caitlin Mason - ຜູ້ປະສານງານດ້ານການລ້ຽງດູສັດແລະການຕົກແຕ່ງເຄື່ອງຂອງຫຼີ້ນ ຫຼື ອາຫານໃຫ້ສັດ
Danielle Ragheb - ຜູ້ປະສານງານດ້ານການລ້ຽງດູສັດແລະການຕົກແຕ່ງເຄື່ອງຂອງຫຼີ້ນ ຫຼື ອາຫານໃຫ້ສັດ
Danielle Ragheb - ຜູ້ປະສານງານດ້ານການລ້ຽງດູສັດແລະການຕົກແຕ່ງເຄື່ອງຂອງຫຼີ້ນ ຫຼື ອາຫານໃຫ້ສັດ
ວື່ທ່າວ ຫວັງກູ້ - ລ່າມແປພາສາ ແລະ ນັກແປພາສາ
ວື່ທ່າວ ຫວັງກູ້ - ລ່າມແປພາສາ ແລະ ນັກແປພາສາ
ຄົງລິດ ທາລິເດກ – ຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
ຄົງລິດ ທາລິເດກ – ຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ
ພິລາວັງ ສີປະເສີດ – ຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ພິລາວັງ ສີປະເສີດ – ຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
Instagram