ລາຍການທີ່ຕ້ອງການສຳລັບໂຮງໝໍສັດ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ສໍາລັບເຄື່ອງມືອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ທ່ານຢາກບໍລິຈາກໃຫ້ກັບໂຮງໝໍສັດປ່າຂອງພວກເຮົາເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາສັດປ່າຢູ່ທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍກົງໄດ້ທີ່ [email protected]

ທ່ານສາມາດນໍາເອົາເຄື່ອງຂອງທີ່ທ່ານຢາກບໍລິຈາກມາໃຫ້ມູນນິທິຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າຫາກວ່າສົ່ງຈາກຕ່າງປະເທດມາ, ທາງທີ່ດີກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ

ຢູ່ລຸ່ມນີ້ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງເຄື່ອງຂອງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຢູ່ເລື່ອຍໆທີ່ໂຮງໝໍສັດປ່າຂອງພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນທີ່ຈະຊື່ອຸປະກອນເຫຼົ້ານີ້. ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງມືພື້ນຖານທີ່ທີມງານສັດຕະວະແພດຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ເປັນປະຈໍາເພື່ອຮັກສາສັດປ່າຂອງພວກເຮົາມີຄື:

  • ຕຸ້ມໃສ່ສັດ ຫຼື ຄອກຂັງສັດເພື່ອຂົນສົ່ງ - ທຸກຂະໜາດ
  • ຈານອາຫານ ແລະ ນໍ້າ - ທຸກຂະໜາດແລະທຸກຮູບແບບ
  • ຖົງມື ແລະ ຜ້າອັດປາກທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມ - ທຸກຂະໜາດແລະທຸກຮູບແບບ
  • ຕຽງນອນ, ຜ້າເຊັດຕົວ ແລະ ຜ້າຫົ່ມ
  • ອາຫານເສີມສໍາລັບສັດ - ທຸກຊະນິດ
  • ຊະແລັງສັກຢາ, ເຂັມ, ຜ້າພັນແຜ, ສາຍຫຍິບບາດແຜ, ຫໍ່ເຈ້ຍພັນບາດແຜ - ທຸກຂະໜາດ

 

Instagram