ສູນຫຼົບໄພສັດປ່າ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

 

ໂຊກຮ້າຍທີ່ສັດບາງຈຳນວນໃນສູນຂອງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າໄດ້ ເນື່ອງມາຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນວ່າ: ມີບັນຫາທາງດ້ານສະໝອງເພາະຖືກກັກຂັງໃນຄອກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານກ່ອນຈະຖືກກູ້ໄພມາທີ່ສູນແຫ່ງນີ້ ແລະ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການລ່າ, ຫາອາຫານ ຫຼື ຈົນກະທັ່ງການປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ໃນປ່າ. ນອກນີ້, ພວກເຂົາອາດຈະລຶ້ງເຄີຍກັບຄົນເພາະຖືກຄົນລ້ຽງດູເປັນເວລາດົນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສັດເຫຼົ່ານັ້ນຈະເຂົ້າໄປໃນໝູ່ບ້ານເພື່ອຊອກຫາອາຫານ, ສະນັ້ນ ມັນອາດຈະເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນທີ່ອາໄສບໍລິເວນນັ້ນໄດ້ ຊ້ຳບໍ່ໜຳຍັງຈະເຮັດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເປົ້າໝາຍໃນການລ່າ ເພື່ອນຳໄປຂາຍກໍເປັນໄດ້. ໂຄງການການກູ້ໄພ, ບຳບັດຟື້ນຟູ ແລະ ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບາງບັນຫານີ້ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຫາກບັນຫາດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ສັດເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະຖືກລ້ຽງດູຢູ່ທີ່ສູນຫຼົບໄພແຫ່ງນີ້ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກມັນ.

  • ສວນໝີຄວາຍ (Ursus thibetanus) ແລະ ໝີໝາ (Ursus malayanus).
    ສວນແຫ່ງນີ້ແມ່ນປົກຄຸມໄປດ້ວຍຫຍ້າ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄອກແມ່ນມີອ່າງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ໝີລອຍໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ, ມີຫໍຄອຍໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ໝີສາມາດປີນຂຶ້ນມາພັກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໝີເຫຼົ່ານີ້ມີພຶດຕິກຳຕາມທຳມະຊາດ. ປົກກະຕິແລ້ວໝີມັກອາໄສຢູ່ເປັນກຸ່ມ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ໝີຫຼາຍໆໂຕອາໄສຢູ່ໃນຄອກດຽວກັນ.
  • • ຄອກປ່າໄມ້ຂອງລິງ
    ລິງເຫຼົ່ານີ້ມັກຢູ່ຮ່ວມກັນເປັນຝູງ, ຫຼິ້ນໄລ່, ປີນໄຕ່, ຫາອາຫານ ແລະ ລອຍນ້ຳ ເຊິ່ງປ່າໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກມັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະມັນມີງ່າໄມ້ໃຫ້ພວກມັນໄດ້ປີນໄຕ່ ແລະ ຢອກຫຼິ້ນນຳກັນ, ນອກນີ້ຍັງມີອ່າງນ້ຳ ເພື່ອໃຫ້ພວກມັນລອຍຫຼິ້ນໃນເວລາອາກາດຮ້ອນ. ພວກເຮົາໄດ້ແຍກພວກມັນຕາມແຕ່ລະຊະນິດເອົາມັນໄວ້ໃນຄອກທີ່ໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ພວກມັນສາມາດຢູ່ນຳກັນໄດ້ແບບເປັນຝູງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນຕາມແບບຂອງພວກມັນ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານໂພສະນາການອາຫານຂອງສັດປ່າໄດ້ສ້າງສູດອາຫານທີ່ດູນດ່ຽງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດປ່າເຫຼົ່ານີ້ ພວກມັນຍັງໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄືກັນກັບຢູ່ໃນທຳມະຊາດ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກສັດຕະວະແພດ ພ້ອມທັງທີມອາສາສະໝັກທີ່ໄດ້ຄິດຄົ້ນແລະອອກແບບກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳໃຫ້ພວກມັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກສິ່ງທີ່ສັດຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ຮວມໄວ້ທີ່ສູນແຫ່ງນີ້ແລ້ວ.

Instagram