ໂຄງການຂອງສວນສັດລາວ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ໃນປີ 1994 ສວນສັດລາວໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍຄອບຄົວຄົນລາວ-ໄທ ຈາກນັ້ນຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການປັບປຸງເພືື່ອອະນຸລັກ ແລະ ປົກປ້ອງ ພືດ-ສັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວຈິ່ງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນເອົາບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຢູ່ໃນທະວີບອາຊີມາປຶກສາຫາລື. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນສ້າງສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່ານາໆພັນແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສັດເຫຼົານີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວຈິ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ເມື່ອດຳເນີນໂຄງການໃນໄລຍະໜຶ່ງກໍເຫັນວ່າວຽກງານພາຍໃນສູນໄດ້ມີການປັບປຸງຂຶ້ນໄປຕາມລຳດັບ. ເພື່ອຫັນສວນສັດລາວມາເປັນສູນອະນຸລັກ ແລະ ສູນການສຶກສາເພື່ອການອະນຸລັກສັດປ່າຂອງປະເທດລາວ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງດ້ານການລ້ຽງສັດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຄືດັ່ງນີ້:

  • ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄອກໃຫມ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ສັດມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ອອກແບບຄອກຂຶ້ນມາພິເສດເພື່ອທົດແທນທຳມະຊາດຄືນໃໝ່ໃຫ້ພວກມັນ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສັດມີພຶດຕິກຳຕາມທຳມະຊາດ.

    ນົກເຄົ້າໂຕນີ້ກຳລັງມ່ວນຊື່ນກັບການຢູ່ຄອກໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຍ້າຍອອກຈາກຄອກເກົ່າ
  • ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການກະຕຸ້ນໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ແບບເປັນຝູງໂດຍສະເພາະແມ່ນລີງກັງ.
  • ພວກເຮົາໄດ້ປ່ຽນສູດອາຫານ ມາເປັນສູດໃໝ່ຈາກການຄິດຄົ້ນຂອງນັກໂພສະນາການອາຫານສັດປ່າເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍພວກມັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
  • ສັດຕະວະແພດຂອງອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ບໍ່ພຽງແຕ່ດູແລປິ່ນປົວສັດທີ່ໄດ້ຮັບການກູ້ໄພມາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ປິ່ນປົວສັດເຫຼົ່ານີ້24ຊົ່ວໂມງນຳອີກ.
  • ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕາໆລາງກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳຂອງສັດ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ປົກກະຕິຂອງພວກມັນ. ແນ່ນອນວ່າທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນບັນດາອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາທີ່ຄອຍນຳເອົາຄວາມຄິດດີໆໃນການຈັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວມານຳສະເໜີຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ວິໄສທັດຂອງສວນສັດລາວ ແມ່ນຫັນມາເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າຫຼືເອີ້ນວ່າ: ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດິນຜືນນີ້ໃຫ້ກາຍມາເປັນສູນຫຼົບໄພຂອງສັດປ່າທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອໃນການຄ້າສັດປ່າ. ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການອະນຸລັກໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຮັບຮູ້,ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ແລະ ຕັ້ງສູນການສຶກສາຂຶ້ນ ເພື່ອການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ລົບລ້າງການຄ້າສັດປ່າໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັ້ງສິ້ນ.

Instagram