ໂຮງໝໍສັດປ່າ ແລະ ທີມງານ

ໂພສຕ໌ໂຕນີ້ຍັງມີຢູ່ໃນອີກດ້ວຍ: enEnglish

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ໄດ້ຈ້າງທີມງານສັດຕະວະແພດມາດູແລສຸຂະພາບຂອງສັດເກືອບ 600ໂຕ ຢູ່ໃນສູນຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າພ້ອມທັງສັດທີ່ຢູ່ໃນສວນສັດລາວແຫ່ງນີ້. ຫຼັງຈາກໄປກູ້ໄພສັດປ່າແລ້ວພວກເຮົາກໍຈະເອົາມາໃຫ້ທີມງານສັດຕະວະແພດກວດທັນໃດໂລດ ເພື່ອສັກຢາວັກຊີນຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍພວກມັນ. ແລ້ວພວກມັນຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນເຂດປອດການແຜ່ເຊື້ອ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນຈະບໍ່ສາມາດປ່ອຍເຊື້ອພະຍາດໄປໃສ່ສັດໂຕອື່ນໆໄດ້.

ເມື່ອພວກມັນຜ່ານໄລຍະຢູ່ໃນເຂດປອດການແຜ່ເຊື້ອແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາວ່າມັນເໝາະກັບວິທີໃດທີ່ສຸດລະຫວ່າງນຳເຂົ້າມາໃນໂຄງການຟື້ນຟູ ເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ຫຼື ຖ້າມັນບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານສະໝອງ ຫຼື ຮ່າງກາຍ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາໄປໄວ້ໃນຄອກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກມັນລຶ້ງເຄີຍກັບການອາໄສຢູ່ແບບເປັນຝູງ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີໃນສູນຫຼົບໄພແຫ່ງນີ້ຕະຫຼອດໄປ.

ໂຮງໝໍສັດຂອງພວກເຮົາ

ໂຮງໝໍສັດທີ່ມູນນິທິອະນຸລັກສັດປ່າລາວແຫ່ງນີ້ ເປັນໂຮງໝໍສັດແຫ່ງທຳອິດໃນລາວ ແລະ ມີໄວ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລບັນດາສັດທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ບໍ່ສະບາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຍົກສູງໂຄງການການບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບຂອງສັດທີ່ສວນສັດລາວແຫ່ງນີ້ ນອກນີ້ອຸປະກອນໃນການຮັກສາ ແລະ ປິ່ນປົວສັດເຫຼົ່ານີ້ຈະຕ້ອງມີຄວາມທັນສະໄໝເພື່ອປິ່ນປົວສັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
ໂຮງໝໍສັດຂອງພວກເຮົາແຫ່ງນີ້ ຕ້ອງໄດ້ມີການກຽມພ້ອມຢູ່ສະເໝີ ເພາະພວກເຮົາມີສາຍໂທເຂົ້າໃຫ້ໄປກູ້ໄພສັດປ່າທຸກເມື່ອ. ທ່ານສາມາດຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ ສະໜັບສະໜຸນພວກເຮົາ ຫຼື ສົ່ງອີເມວມາຫາພວກເຮົາເພື່ອອຸປະຖຳອຸປະກອນການແພດໃຫ້ໂຮງໝໍສັດຂອງພວກເຮົາ

 

 

 

Instagram