[givebutter-widget id="paV4aj"] Skip to main content

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກໃນອາຊີບຂອງທ່ານແມ່ນບໍ? ມາຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາໃນປະເທດລາວ ບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ມີວັນໃດເໝືອນກັນ! ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດວຽກໃນແນວໜ້າ ເພື່ອສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກຳສັດປ່າໃນປະເທດລາວ. ກົດເຂົ້າເຊັກຕຳແໜ່ງວ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລະ ຕິດຕາມພວກເຮົາໃນ LinkedIn ເພື່ອຮັບຂ່າວແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມີຕຳແໜ່ງໃໝ່ເປີດຮັບສະໝັກ!