ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍພົບເຫັນຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຖືກວາງຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ງາຊ້າງ ຫຼື ບີໝີ, ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຈົດເອົາສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານພົບເຫັນ, ວັນ ແລະ ເວລາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍຮູບຂອງສັດນັ້ນມາພ້ອມ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ ແລະ ຖ້າຫາກມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຍິ່ງທ່ານມີຂໍ້ມູນຫຼາຍພຽງໃດ ຍິ່ງສົ່ງຜົນດີຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຢຸດຕິການຄ້າສັດປ່າ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE