ຂ້ອຍມີສັດປ່າເປັນສັດລ້ຽງ, ຂ້ອຍສາມາດນຳມາບໍລິຈາກໃຫ້ສູນຂອງພວກເຈົ້າໄດ້ບໍ?

ໄດ້, ໂດຍທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານສື່ອອນໄລນ໌ຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານເຮັດໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຟື້ນຟູ ແລະ ຊອກຫາວິທີເພື່ອປ່ອຍພວກມັນກັບຄືນສູ່ປ່າ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE