ຂ້ອຍສາມາດປ່ອຍສັດປ່າທີ່ຂ້ອຍເກັບມາລ້ຽງຄືນສູ່ປ່າໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້, ທ່ານບໍ່ຄວນປ່ອຍສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍປາສະຈາກການບຳບັດ, ເພາະມັນອາດຈະເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຕາຍໄດ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານເໝາະກັບການນຳມາບຳບັດຟື້ນຟູ, ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າຫຼືບໍ່. ຖ້າບໍ່, ສັດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດູແລຈາກສູນຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມັນຈະມີເພື່ອນຝູງ ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE