ຂ້ອຍສາມາດສະໝັກເປັນອາສາສະໝັກໄລຍະສັ້ນບໍ?

ໄດ້, ໄລຍະສັ້ນແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງໜຶ່ງ 1 ອາທິດ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE