ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍນຳສັດລ້ຽງໄປໄວ້ໃນສູນແລ້ວ, ຂ້ອຍຈະສາມາດເຂົ້າໄປຢ້ຽມຢາມມັນໄດ້ບໍ່?

ການທີ່ສັດເຫັນເຈົ້າຂອງເກົ່າເລື້ອຍໆຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີປານໃດ. ສ່ວນຫຼາຍເຮົາມັກຈະພົບວ່າ ສັດທີ່ເຄີຍເປັນສັດລ້ຽງມາກ່ອນຈະມີບັນຫາທາງດ້ານສະໝອງ ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນມາຈາກການຖືກກັກຂັງກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມໝຸນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃນສວນສັດແຫ່ງນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສັດເຫຼົ່ານັ້ນມີອາການທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຢູ່ແບບເປັນຝູງ. ແຕ່ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ເຫັນເຈົ້າຂອງເກົ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນກັບມາມີພຶດຕິກຳແບບເກົ່າ. ຫຼືບາງທີສັດດັ່ງກ່າວອາດຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປໃນໂຄງການການຟື້ນຟູ ເພື່ອປ່ອຍກັບຄືນສູ່ປ່າ ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າຂອງເກົ່າມາຢ້ຽມສັດລ້ຽງຂອງຕົນເອງໄດ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະການຟື້ນຟູຂອງພວກມັນ.
ແຕ່ເຈົ້າຂອງເກົ່າສາມາດມາຢ້ຽມຢາມທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ເພື່ອເບິ່ງຊົມສັດອື່ນໆໄດ້ ນອກຈາກສັດລ້ຽງເກົ່າຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາທີ່ໄດ້ກ່ວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram