ພວກທ່ານຮັບລ້ຽງສັດທົ່ວໄປບໍ່ ເຊັ່ນວ່າ ໝາ ແລະ ແມວ?

ບໍ່, ພວກເຮົາຍັງມີແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈຳກັດ ແລະ ທຶນຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ອຸທິດໃຫ້ສັດປ່າເທົ່ານັ້ນ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram