ຢູ່ສູນມີສັດນ້ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ?

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າໃນສູນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອຈົ່ງພື້ນທີ່ໄວ້ໃຫ້ສັດປ່າໂຕອື່ນໆ. ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລ້ຽງລູກສັດກຳພ້າໂດຍຜ່ານໂຄງການກູ້ໄພ.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Instagram