ຢູ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງນີ້ມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວແດ່ບໍ່?

ຢູ່ສູນຂອງພວກເຮົາມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສັດຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງການອະນຸລັກເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ແລະ ບາງຈຳນວນພວກເຮົາໄດ້ມາຈາການກູ້ໄພສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Facebook
Instagram
YOUTUBE