Blog Archives

ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍພົບເຫັນຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຖືກວາງຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ງາຊ້າງ ຫຼື ບີໝີ, ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຢູ່ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຈົດເອົາສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານພົບເຫັນ, ວັນ ແລະ ເວລາ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ຖ່າຍຮູບຂອງສັດນັ້ນມາພ້ອມ. ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ ແລະ ຖ້າຫາກມັນເປັນສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍພວກເຮົາຈະສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານດັ່ງກ່າວໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະນັ້ນ, ຍິ່ງທ່ານມີຂໍ້ມູນຫຼາຍພຽງໃດ ຍິ່ງສົ່ງຜົນດີຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ການຢຸດຕິການຄ້າສັດປ່າ.

Read More »

ຂ້ອຍສາມາດປ່ອຍສັດປ່າທີ່ຂ້ອຍເກັບມາລ້ຽງຄືນສູ່ປ່າໄດ້ບໍ?

ບໍ່ໄດ້, ທ່ານບໍ່ຄວນປ່ອຍສັດປ່າເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍປາສະຈາກການບຳບັດ, ເພາະມັນອາດຈະເປັນຕົ້ນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານຕາຍໄດ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າສັດລ້ຽງຂອງທ່ານເໝາະກັບການນຳມາບຳບັດຟື້ນຟູ, ປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າຫຼືບໍ່. ຖ້າບໍ່, ສັດຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດູແລຈາກສູນຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມັນຈະມີເພື່ອນຝູງ ພ້ອມທັງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ.

Read More »

ຂ້ອຍຢາກເປັນອາສາສະໝັກທີ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ, ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ຂອງທ່ານມາທີ່ [email protected] ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໃນການເປັນອາສະໝັກ.

Read More »

ຂ້ອຍສາມາດສະໝັກເປັນອາສາສະໝັກໄລຍະສັ້ນບໍ?

ໄດ້, ໄລຍະສັ້ນແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍສຸດຕ້ອງໜຶ່ງ 1 ອາທິດ.

Read More »

ຂ້ອຍຢາກເປັນອາສາສະໝັກທີ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວ, ຂ້ອຍຄວນເຮັດແນວໃດ?

ກະລຸນາສົ່ງອີເມວລ໌ຂອງທ່ານມາທີ່ [email protected] ເພື່ອສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໃນການເປັນອາສະໝັກ.

Read More »

ສັດຢູ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວທັງໝົດມີຈັກໂຕ?

ໃນປະຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາມີສັດທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 500 ກວ່າໂຕ ແລະ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

Read More »

ຂ້ອຍສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງປະເທດລາວໄດ້ບໍ?

ໄດ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາວາງແຜນໄວ້ວ່າຈະຈັດທົວຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົາ.

Read More »

ຢູ່ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງນີ້ມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວແດ່ບໍ່?

ຢູ່ສູນຂອງພວກເຮົາມີສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ສັດຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງການອະນຸລັກເພື່ອປ່ອຍຄືນສູ່ປ່າ ແລະ ບາງຈຳນວນພວກເຮົາໄດ້ມາຈາການກູ້ໄພສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ

Read More »

ຢູ່ສູນມີສັດນ້ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງບໍ?

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນສັດປ່າໃນສູນແຫ່ງນີ້ ເພື່ອຈົ່ງພື້ນທີ່ໄວ້ໃຫ້ສັດປ່າໂຕອື່ນໆ. ແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລ້ຽງລູກສັດກຳພ້າໂດຍຜ່ານໂຄງການກູ້ໄພ.

Read More »
Instagram