ພວກເຮົາພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຈ້າງງານຫຼັກຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີພະນັກງານປະມານ 60 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນ. ພວກເຮົາຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນໃນທຸກພະແນກນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິຫານ, ລ້ຽງດູສັດໄປຈົນເຖິງໂຍທາສະຖານທີ່. ໂປຼແກຼມຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານໄລຍະຍາວ, ປັບປຸງມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານການລ້ຽງດູສັດປ່າໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເລື່ອນລົງເພື່ອພົບກັບທີມງານ!

ຝ່າຍບໍລິຫານ

ທ່ານ ສະເໜີ ຈຸນລະມະນີ

ປະທານ

ເຈຣາມີ່

ຜູ້ອໍານວຍການ

ເມໂລດີ່

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍລ້ຽງສັດ

ທ ຄົງລິດ

ຜູ້ຈັດການສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ໂຍທາສະຖານທີ່

ທ ອະນຸສອນ

ຫົວໜ້າບັນຊີ-ການເງິນ

ວື່ທ່າວ

ຜູ້ແປພາສາ ແລະ ຊ່ວຍຝ່າຍບໍລິຫານ

ບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ນ ຕາດຳ

ບັນຊີ-ການເງີນ

ນ ວັນນົງ

ການຕະລາດ

ນ ມະນິວອນ

ບັນຊີ-ການເງີນ

ນ ທູມມີ່

ການຕະລາດ

ນ ລຳພອນ

ບຸກຄະລາກອນ

ຕົວ​ແທນ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ

ນ ຖາວອນ

ຫົວໜ້າຕົວ ແທນ ການ ອະ ນຸ ລັກ

ນ ອຳ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ນ ຄຳບາງ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ທ ສົມສັກ

ຕົວ ແທນ ການ ອະ ນຸ ລັກ

ນ ເພັດດາວັນ

ຕົວ ແທນ ການ ອະ ນຸ ລັກ

ນ ວຽງຖາວອນ

ຕົວ ແທນ ການ ອະ ນຸ ລັກ

ນ ວຽງຄຳ

ຫົວໜ້າພະແນກປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ຕີ່ງຄຳ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ທີມສັດຕະວະແພດ

ອາລາ

ອາລາ

ສັດຕະວະແພດ

ນ ສົມຄິດ

ຜູ້ຊ່ວຍສັດຕະວະແພດ

ເບນ

ເບນ

ພະຍາບານສັດຕະວະແພດ

ທີມ​ງານ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ

ທ ຜອງ

ຫົວ ໜ້າ ທີມ ເຝົ້າ ລະ ວັງ ການ ຕິດ ເຊື້ອ

ນ ຄຳດີ

ພະ ນັກ ງານ ເຝົ້າ ລະ ວັງ ການ ຕິດ ເຊື້ອ

ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ດ້ານ​ການ​ເປັນ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ

ຈັດມີ່ນ

ຜູ້ ປະ ສານ ງານ ດ້ານ ການ ເປັນ ອາ ສາ ສະ ໝັກ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເຮັດອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ເອນດີ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເຮັດອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ພະແນກລີງ

ທ ໄລ

ຫົວໜ້າພະແນກລີງ

ນ ຜອງ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ພອນມະນີ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ແພງສີ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ອ້ຽງ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ພະແນກ​ທະ​ນີ

ນ ພຽນ

ພະນັກງານລ້ຽງທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ

ນ ຈັນມອນ

ພະນັກງານລ້ຽງທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ

ນ ຄຳເພັງ

ພະນັກງານລ້ຽງທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ

ພະແນກໝີ

ທ ໄຊຍະວຽງ

ຫົວໜ້າພະແນກໝີ

ນ ອຸດີ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ນ ວຽງພອນ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ນ ພິນສຸກ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ພະແນກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ຈອນ

ຫົວໜ້າພະແນກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ມະນິສອນ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ຈັນສີ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ທີມ​ງານ​ລ້ຽງ​ສັດ​ເລືອ​ຄານ ແລະ ລ້ຽງ​ສັດ​ປີກ

ທ ທອງຈັນ

ຫົວໜ້າພະແນກລ້ຽງສັດ

ນ ສົມຈັນ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດ

ນ ສິງ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດ

ພະແນກກວາງ

ທ ບຸນປອນ

ຫົວໜ້າພະແນກກວາງ

ນ ຫລຽນທອງ

ພະນັກງານລ້ຽງກວາງ

ທ ອິນຄຳ

ພະນັກງານລ້ຽງກວາງ

ພະແນກຊ້າງ

ທ ປ້ອມ

ຫົວໜ້າພະແນກຊ້າງ

ທ ມະນີຈັນ

ພະນັກງານລ້ຽງຊ້າງ

ພະແນກປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ບຸນທະນູ

ຫົວໜ້າປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ວຽງທອງ

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ພະແນກອະນາໄມ

ນ ພູວັນ

ຫົວໜ້າຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ວຽງຄົມ

ຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ແຍງພອນ

ຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ເຜື່ອນ

ຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ວິໄລວັນ

ຈັດສວນພູມີທັດ

ພະແນກສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ໂຍທາສະຖານທີ່

ທ ຄຳອົ້ນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ອາລຸນສັກ

ພະນັກງານໂຍທາ

ນ ຄຳຮວນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ລຽນແສງ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ວອນທອງ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ບຸນທັນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ເກາະ

ພະນັກງານໂຍທາ

ຍາມ

ອົງ ລີວ

ຫົວໜ້າຍາມ

ເພັດ

ຍາມ

ອຸບົນ

ຍາມ

ໄຊ

ຍາມ

ຕຸດທີນ

ຍາມ

ແສງສຸລີ

ຍາມ

ພູ

ຍາມ

ຜູ້​ຝຶກ​ງານ, ເຮັດ​ບົດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ

ໂຄ ຣີ ແອນ

ສັດຕະວະແພດ

ປໍປີ

Researcher and Conservation Ambassador