ພວກເຮົາພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຈ້າງງານຫຼັກຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງມີພະນັກງານປະມານ 60 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ໃນສູນ. ພວກເຮົາຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນໃນທຸກພະແນກນັບຕັ້ງແຕ່ບໍລິຫານ, ລ້ຽງດູສັດໄປຈົນເຖິງໂຍທາສະຖານທີ່. ໂປຼແກຼມຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ້າງງານໄລຍະຍາວ, ປັບປຸງມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານການລ້ຽງດູສັດປ່າໃນທົ່ວພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ເລື່ອນລົງເພື່ອພົບກັບທີມງານ!

ຝ່າຍບໍລິຫານ

ທ່ານ ສະເໜີ ຈຸນລະມະນີ

ປະທານ

ເຈຣາມີ່ ຟານ

ຜູ້ອໍານວຍການ

ເມໂລດີ່ ບຸນມົນ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍລ້ຽງສັດ

ທ ພິລາວັງ

ຜູ້ຈັດການບຸກຄະລາກອນ

ນ ລະວີຣັດ

ຫົວໜ້າບັນຊີ-ການເງິນ

ທ ຄົງລິດ

ຜູ້ຈັດການສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ໂຍທາສະຖານທີ່

ວື່ທ່າວ ຫວັງກູ້

ຜູ້ແປພາສາ ແລະ ຊ່ວຍຝ່າຍບໍລິຫານ

ບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ

ນ ຕາດຳ

ບັນຊີ-ການເງີນ

ນ ມະນິວອນ

ບັນຊີ-ການເງີນ

ນ ທອງສຸກ

ບຸກຄະລາກອນ

ນ ລຳພອນ

ບຸກຄະລາກອນ

ພະແນກການຕະຫຼາດ

ນ ທູມມີ່

ການຕະລາດ

ນ ວັນນົງ

ການຕະລາດ

ທີມສັດຕະວະແພດ

ຊາຣ່າ

ສັດຕະວະແພດ

ນ ສົມຄິດ

ຜູ້ຊ່ວຍສັດຕະວະແພດ

ຕົບແຕ່ງອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ຄອນເລັດ ຄອນແວ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເຮັດອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ເອັມເມີລິ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເຮັດອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ທ ຜອງ

ຜູ້ປະສານງານດ້ານການເຮັດອາລີຊີເມນ ແລະ ລ້ຽງດູສັດ

ພະແນກລີງ

ທ ໄລ

ຫົວໜ້າພະແນກລີງ

ນ ອ້ຽງ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ຜອງ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ພຽນ

ພະນັກງານລ້ຽງ (ທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ)

ນ ພອນມະນີ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ນ ຄຳເພັງ

ພະນັກງານລ້ຽງ (ທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ)

ນ ແພງສີ

ພະນັກງານລ້ຽງລີງ

ທ ສົມສັກ

ພະນັກງານລ້ຽງ (ທະນີ, ລີງລົມ ແລະ ຄ່າງ)

ພະແນກໝີ

ທ ໄຊຍະວຽງ

ຫົວໜ້າພະແນກໝີ

ນ ອຸດີ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ນ ອຳ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ນ ຖາວອນ

ພະນັກງານລ້ຽງໝີ

ພະແນກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ຈອນ

ຫົວໜ້າພະແນກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ມະນິສອນ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ນ ຈັນສີ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ

ພະແນກສັດປີກ

ນ ສົມຈັນ

ຫົວໜ້າພະແນກສັດປີກ

ນ ພິນສຸກ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດປີກ

ນ ຜິວ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດປີກ

ພະແນກສັດເລືອຄານ

ທ ທອງຈັນ

ຫົວໜ້າພະແນກສັດເລືອຄານ

ນ ຄຳດີ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດເລືອຄານ

ນ ສິງ

ພະນັກງານລ້ຽງສັດເລືອຄານ

ພະແນກກວາງ

ທ ບຸນປອນ

ຫົວໜ້າພະແນກກວາງ

ນ ວຽງພອນ

ພະນັກງານລ້ຽງກວາງ

ນ ຫລຽນທອງ

ພະນັກງານລ້ຽງກວາງ

ທ ອິນຄຳ

ພະນັກງານລ້ຽງກວາງ

ພະແນກຊ້າງ

ທ ປ້ອມ

ຫົວໜ້າພະແນກຊ້າງ

ທ ມະນີຈັນ

ພະນັກງານລ້ຽງຊ້າງ

ພະແນກປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ວຽງຄຳ

ຫົວໜ້າພະແນກປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ວຽງທອງ

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ວຽງຄົມ

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ບຸນທະນູ

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ນ ຈັນມອນ

ພະນັກງານປຸງແຕ່ງອາຫານສັດ

ພະແນກຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ພູວັນ

ຫົວໜ້າພະແນກຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ເຜື່ອນ

ພະນັກງານຈັດສວນພູມີທັດ

ນ ວິໄລວັນ

ພະນັກງານຈັດສວນພູມີທັດ

ພະແນກອະນາໄມ

ນ ວຽງຖາວອນ

ຫົວໜ້າພະແນກອະນາໄມ

ນ ເພັດດາວັນ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ນ ຕີ່ງຄຳ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ນ ຄຳບາງ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ນ ແຍງພອນ

ພະນັກງານອະນາໄມ

ພະແນກສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ໂຍທາສະຖານທີ່

ທ ອາລຸນສັກ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ຄຳອົ້ນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ນ ຄຳຮວນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ລຽນແສງ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ວອນທອງ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ບຸນທັນ

ພະນັກງານໂຍທາ

ທ ເກາະ

ພະນັກງານໂຍທາ

ສະມາຊິກຜູ້ບໍລິຫານອົງການກຸສົນຢູເຄ

ຈອດຈ໌ ສຸລີວັນ ແລະ ອິບ ເມນສ໌ເຟວ