[givebutter-widget id="paV4aj"] Skip to main content

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາວຽກໃນອາຊີບ ຫຼື ໂອກາດເພື່ອມາແບ່ງປັນທັກສະຂອງທ່ານໃຫ້ກັບອົງການກຸສົນຂະໜາດນ້ອຍແບບນີ້ແມ່ນບໍ? ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກທ່ານ! ມີໂອກາດຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນສູນຂອງພວກເຮົາ ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ການເຂົ້າມາຊ່ວຍເປັນນັກຖ່າຍວິດີໂອໄປຈົນເຖິງນັກອອກແບບກຣາຟິກ, ນັກໂພຊະນາການສັດປ່າໄປຈົນເຖິງການເປັນສັດຕະວະແພດ. ສັດຕະວະແພດທີ່ມີຄຸນວຸທິ ແລະ ປະສົບການດ້ານສັດປ່າຢ່າງເຕັມທີສາມາດອາສາສະໝັກມືອາຊີບໃນຊ່ວງພັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຢູ່ທີ່ສູນມູນນິທິຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຢ່າລັງກຽດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາສາມາດລົມກັນໄດ້ວ່າທ່ານຈະມາອາສາສະໝັກຢູ່ເປັນໄລຍະຍາວ ຫຼື ໄລຍະສັ້ນ!

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົາ ເຊີນກົດເຂົ້າເບິ່ງຄູ່ມືການເປັນອາສາສະໝັກ ຂອງພວກເຮົາ.

ຄູ່ມືການເປັນອາສາສະໝັກ